Takaisin ylös

Laadunhallinta

MammografiaKuvantamiskeskuksen toiminta perustuu osaamiseen ja asiantuntemukseen, korkeatasoisiin laitteisiin ja tietojärjestelmiin sekä asianmukaisiin tiloihin. Palvelukonsepti on suunniteltu asiakkaiden tarpeista lähtien palvelemaan mahdollisimman hyvin potilaiden hoitoprosessia.

Palvelujärjestelmän toiminta edellyttää, että kaikki sen osat toimivat moitteettomasti. Kehitämme ja ylläpidämme palvelujärjestelmää ja tuottamiemme tutkimusten hyvää laatua jatkuvasti.

Laadunhallinnan systemaattisina välineinä käytämme seuraavia menetelmiä:

  • Asiakaspalautekyselyt
  • Akkreditointi
  • Kliininen säteilynkäytön auditointi
  • Laatuauditoinnit
  • Kehityskeskustelut
  • Sisäiset itsearvioinnit
  • Säteilyturvakeskuksen tarkastukset (viranomaisvalvonta)
  • Vertailumittaukset

Toiminnan jatkuva kehittäminen saaduista palautteista

Kehitämme toimintaamme hyödyntäen potilas- ja klinikka-asiakaspalautteita, toiminnan itsearviointeja sekä esimiehen alaistensa kanssa käymiä kehityskeskusteluja.

Teemme vuosittain potilaille ja klinikka-asiakkaille palautekyselyn Kuvantamiskeskuksen omilla kyselylomakkeilla Potilaat voivat antaa palautetta myös sairaanhoitopiirin tulppaanilomakkeella. Keskusteluissa, yhteydenotoissa puhelimitse ja kirjeitse saadun palautteen käsittelemme ja sovimme mahdollisista toimenpiteistä henkilöstökokouksissa, hallintomeetingissä ja johtoryhmässä. Jos lomakkeessa on palautteenantajan yhteystiedot annamme kysyjälle tietoa palautteen käsittelystä sekä mahdollisista toimenpiteistä. Saadun palautteen perusteella parannamme toimintaamme.

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue

Isotooppilääketieteellinen toiminta on viranomaisten valvomaa säteilyn lääketieteellistä käyttöä. Säteilyturvakeskus tarkastaa isotooppilaboratorion tilat ja toiminnan kolmen vuoden välein. Kliininen auditointi tehdään viiden vuoden välein.

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede varmistaa tulostensa luotettavuuden mm. osallistumalla laboratorioiden välisiin vertailumittauksiin ja tekemällä laatuauditointeja. Laatujärjestelmän riittävyys arvioidaan vuosittain järjestettävässä johdon katselmuksessa.

Kliininen neurofysiologian vastuualue

Kliinisen neurofysiologian vastuualueen toiminta noudattaa standardia, SFS-EN ISO/IEC 17025 :2005 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys.

Vastuualueen tutkimukset jakautuvat kuuteen ryhmään, joihin kuuluvat EEG, Video-EEG, ENMG, herätetutkimukset, leikkaussalimonitorointi ja unitutkimukset. Ohjeistuksen luomisesta ja ylläpidosta vastaavat erikoislääkäri ja hoitaja.

Radiologian vastuualue

Radiologian toiminta auditoidaan ulkopuolisen, virallisesti hyväksytyn auditoijan toimesta virnanomaismääräysten mukaisesti. Säteilyturvakeskus tekee tarkastuksia koskien säteilynalaista toimintaa ja tiloja. Sisäisiä auditointeja teemme vuosittain eri yksiköiden ja tiimien toiminnasta. Säteilyannosten seuranta on osa tutkimuslaitteiden toimintakunnon varmistamista.

Teknistä laadunvarmistusta toteutetaan STUK:n ohjeistuksen mukaan. Tutkimuksia tehdään noudattaen annettuja lakeja ja asetuksia sekä yhteisesti sovittuja kuvauskriteereitä, joilla taataan potilasturvallisuus ja korkeatasoiset tutkimukset.

Tietojärjestelmät

Kaikkien vastuualueiden toiminta perustuu toimiviin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien toiminta varmennetaan noudattamalla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategian mukaisia linjauksia tietojärjestelmien yhteensovittamisessa. Tietojärjestelmien laitealustoista ja tietoliikenteestä vastaa Fujitsu Finland Oy. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen ulkoisten asiakkaiden tehdään yhteisesti siten, että tietojärjestelmäratkaisut tukevat potilaiden hoitoprosessia.